logo lyprinol komfort vitalita pohodlie

Ochrana osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 

1.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
1.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Účelom spracúvanie osobných údajov je úplná realizácia kúpnej zmluvy, dodania tovaru ponúkaného na tejto internetovej stránke kupujúcemu, uvedenie skúseností užívateľov výrobku. Údaje môžeme použiť aj k tomu, aby sme sa s Vami spojili alebo dokonalejšie zistili Vaše potreby a následne zlepšili naše ponuky a služby.Osobné údaje môžu byť spracované aj na priamy marketing. Poskytnutím Vaších osobných údajov nám tiež udeľujete súhlas na zasielanie informácii o prípadných novinkách, našich kampaniach a zľavových akciách týkajúcich sa ponúkaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
1.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pre zverejnenie skúseností užívateľov produktu. Uverejnené budú len informácie, ktoré dotknutá osoba dovolí uverejniť.
1.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ.

1.7. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že v mene predávajúceho spracúvavá jeho osobné údaje sprostredkovateľ (kuriérska služba), za účelom dodania tovaru.
1.8. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
1.9. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.

1.10. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to právo:

- na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,
- na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené,
- v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 

V Poprade, dňa 01.07.2013